نام پدر : محمدصادق
سال تولد : 1314
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (ورامین)
تعداد آراء : 59,304 درصد آراء : 62.70