نام پدر : یارمحمد
سال تولد : 1330


حوزه انتخابیه : مازندران (نوشهر)
تعداد آراء : 60,386 درصد آراء : 86.40