نام پدر : محمدکریم
سال تولد : 1305
محل تولد : بیجار

حوزه انتخابیه : کردستان (بیجار)
تعداد آراء : 35,134 درصد آراء : 70.10
حوزه انتخابیه : کردستان (بیجار)
تعداد آراء : 35,134 درصد آراء : 70.10