نام پدر : بابا
سال تولد : 1323
محل تولد : اسفراین

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (اسفراین)
تعداد آراء : 29,266 درصد آراء : 69.50