نام پدر : عباسقلی
سال تولد : 1286
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,134,434 درصد آراء : 67.80