نام پدر : غلامعلی
سال تولد : 1323
محل تولد : نجف آباد

حوزه انتخابیه : خوزستان (بندرماهشهر)
تعداد آراء : 45,646 درصد آراء : 67.50
حوزه انتخابیه : خوزستان (بندرماهشهر)
تعداد آراء : 45,646 درصد آراء : 67.50