نام پدر : محمدحسین
سال تولد : 1324
محل تولد : نقده

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (تبریز)
تعداد آراء : 204,725 درصد آراء : 39.30