نام پدر : محرمعلی
سال تولد : 1324
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,859,463 درصد آراء : 75.50