نام پدر : پولیس
سال تولد : 1306
محل تولد : ارومیه

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری / کلدانی)
تعداد آراء : 6,086 درصد آراء : 69.50