نام پدر : غلامعلی
سال تولد : 1308
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,583,252 درصد آراء : 54.00