نام پدر : میرجبار
سال تولد : 1333
محل تولد : تبریز

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هشترود)
تعداد آراء : 10,350 درصد آراء : 79.10