نام پدر : میرجبار
سال تولد : 1330
محل تولد : تبریز

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (تبریز)
تعداد آراء : 64,165 درصد آراء : 62.40