نام پدر : رضا
سال تولد : 1321
محل تولد : زابل

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زاهدان)
تعداد آراء : 18,280 درصد آراء : 52.70