نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1324
محل تولد : بجنورد

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بجنورد)
تعداد آراء : 56,949 درصد آراء : 59.10