نام پدر : میرمحمود
سال تولد : 1325
محل تولد : بناب

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بناب / ملکان)
تعداد آراء : 46,845 درصد آراء : 56.00