نام پدر : علی
سال تولد : 1306
محل تولد : همدان

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 167,577 درصد آراء : 56.10