نام پدر : عیسی
سال تولد : 1326
محل تولد : اراک


حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 35,355 درصد آراء : 64.10