نام پدر : علی‌اصغر
سال تولد : 1330
محل تولد : شاهرود

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد آراء : 80,972 درصد آراء : 56.20