نام پدر : محمد
سال تولد : 1311
محل تولد : فومن

حوزه انتخابیه : تهران (کرج)
تعداد آراء : 108,000 درصد آراء : 45.70