نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1332
محل تولد : اهواز

حوزه انتخابیه : خوزستان (رامهرمز)
تعداد آراء : 16,146 درصد آراء : 50.00