نام پدر : میرصادق
سال تولد : 1309
محل تولد : تبریز

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بستان آباد)
تعداد آراء : 27,605 درصد آراء : 61.10