محمدصادق حائری شیرازی

مسیر شما: نمایندگان محمدصادق حائری شیرازی
محمدصادق حائری شیرازی

نماینده اول، فارس (شیراز)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1315
شهر تولد : شیراز
نام پدر : عبدالحسین

محمدصادق حائری شیرازی

نماینده اول، فارس (شیراز)
  نمایندگان حوزه انتخابی " فارس ، دوره اول"