سیدجعفر حجت کشفی

مسیر شما: نمایندگان سیدجعفر حجت کشفی
سیدجعفر حجت کشفی

نماینده اول، فارس (استهبان / نی‌ریز)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1325
شهر تولد : استهبان
نام پدر : سیدمحمد

سیدجعفر حجت کشفی

نماینده اول، فارس (استهبان / نی‌ریز)
  نمایندگان حوزه انتخابی " فارس ، دوره اول"