نام پدر : سیدرضا
سال تولد : 1314
محل تولد : تبریز

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (تبریز)
تعداد آراء : 204,725 درصد آراء : 34.70