نام پدر : غلامحسین
سال تولد : 1311
محل تولد : کرمان

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,134,434 درصد آراء : 65.10