نام پدر : رمضان
سال تولد : 1326
محل تولد : کاشمر

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (کاشمر)
تعداد آراء : 31,377 درصد آراء : 95.20