نام پدر : سیدشکرالله
سال تولد : 1304
محل تولد : سنندج

حوزه انتخابیه : کردستان (سنندج)
تعداد آراء : 107,351 درصد آراء : 51.20