نام پدر : سیدجواد
سال تولد : 1318
محل تولد : مشهد

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,134,434 درصد آراء : 65.80