نام پدر : سیدعلی
سال تولد : 1307
محل تولد : زابل

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل)
تعداد آراء : 29,547 درصد آراء : 32.80