نام پدر : سیدمحمدرضا
سال تولد : 1322
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,634,007 درصد آراء : 48.40