نام پدر : سیدرضا
سال تولد : 1312

حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)
تعداد آراء : 16,193 درصد آراء : 64.90