نام پدر : محمد
سال تولد : 1327
محل تولد : ممسنی

حوزه انتخابیه : فارس (ممسنی)
تعداد آراء : 57,079 درصد آراء : 59.40
حوزه انتخابیه : فارس (ممسنی)
تعداد آراء : 57,079 درصد آراء : 59.40