نام پدر : سیدصادق
سال تولد : 1300
محل تولد : رامیان

حوزه انتخابیه : مازندران (رامیان)
تعداد آراء : 31,923 درصد آراء : 64.30