نام پدر : غلام
سال تولد : 1317

حوزه انتخابیه : مازندران (علی‌آباد کتول)
تعداد آراء : 24,408 درصد آراء : 77.80