نام پدر : میرزاعلی
سال تولد : 1306
محل تولد : ارومیه

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد آراء : 79,559 درصد آراء : 77.30