نام پدر : غفار
سال تولد : 1327
محل تولد : خلخال

حوزه انتخابیه : زنجان (آوج / بوئین زهرا)
تعداد آراء : 64,264 درصد آراء : 95.90