نام پدر : محمدولی
سال تولد : 1315
محل تولد : قم

حوزه انتخابیه : همدان (نهاوند)
تعداد آراء : 34,843 درصد آراء : 71.90