نام پدر : برزو
سال تولد : 1323
محل تولد : شیراز

حوزه انتخابیه : بوشهر (بوشهر)
تعداد آراء : 33,954 درصد آراء : 53.10