نام پدر : گریگور
سال تولد : 1305
محل تولد : کرمانشاه

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه شمال کشور)
تعداد آراء : 20,352 درصد آراء : 54.40