نام پدر : عزیزالله
سال تولد : 1334
محل تولد : قم

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (میاندوآب)
تعداد آراء : 74,908 درصد آراء : 52.00