نام پدر : ابراهیم
سال تولد : 1327
محل تولد : اردبیل

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اردبیل)
تعداد آراء : 53,788 درصد آراء : 54.70