نام پدر : سیدمحمود
سال تولد : 1318
محل تولد : دزفول

حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک / شوش)
تعداد آراء : 22,104 درصد آراء : 65.10