نام پدر : محمدجواد
سال تولد : 1327

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت جام)
تعداد آراء : 48,800 درصد آراء : 50.00