نام پدر : محمد
سال تولد : 1312

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اهر)
تعداد آراء : 13,582 درصد آراء : 53.20