نام پدر : حمید
سال تولد : 1333
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 373,413 درصد آراء : 67.60