نام پدر : مزار
سال تولد : 1311

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)
تعداد آراء : 21,254 درصد آراء : 66.90