نام پدر : غیور
سال تولد : 1331

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (مغان)
تعداد آراء : 35,985 درصد آراء : 80.10