نام پدر : علی آقا
سال تولد : 1331
محل تولد : ایذه

حوزه انتخابیه : خوزستان (ایذه)
تعداد آراء : 44,736 درصد آراء : 52.90