نام پدر : عبدالصمد
سال تولد : 1312
محل تولد : قزوین

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,134,434 درصد آراء : 56.60