نام پدر : زین‌العابدین
سال تولد : 1315
محل تولد : زنجان

حوزه انتخابیه : زنجان (زنجان)
تعداد آراء : 55,791 درصد آراء : 53.90